Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.Haridus-ja Teadusministeerium

 

  1.Õppekava nimetus

  Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.


  2. Õppekavarühm

  Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

  Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

  Sihtrühm: täiskasvanud. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

  Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.


  3.Õpiväljundid

  Koolituse lõpuks õppija

   Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne; Koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

   Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendab ja selgitab oma seisukohti ja plaane;

   Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;

   Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge;

   Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapärasest aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab ajuti kordamist või üleküsimuse võimalust;

  Koolituse eesmärgid

  B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

  Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B1-taseme eksami sooritamiseks

  B1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik eesti keele oskus.

  Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1-tasemele.

  Suhtluspädevuse saavutamine, osaoskuste (lugemine, rääkimine, kuulamine, kirjutamine) arendamine, emakeelekõnelejaga sarnase keeleoskuse saavutamine.

  Õppemeetodid

  B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.


  4. Õpingute alustamise tingimused

  1.B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus.

  2.Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus.

  3.Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.


  5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

  Õppe kogumaht 200 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 150 tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi.

  Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded.

  Õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

  Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.


  6. Õppe sisu

  1. Endast ja teistest rääkimine

  -Põhjalik enda ja teiste tutvustus, kasutades tiitleid. Pere ja suguvõsa tavad.

  -Perekonna koosseis. Hariduse, elukutse, ameti, huvivaldkondade tutvustus.

  2. Haridus

  -Haridusasutused, kirjalik ja suuline info. Haridus- ja kooliportaal. Õpetatavad ained, probleemid.

  3. Elukutse, amet, töö

  -Elukutsevalik, minu tööpäev ja juhtum tööl.Tööpakkumiskuulutused,tööotsimiskuulutused, intervjuu, CV kirjutamine, küsimused töö ja töötingimuste kohta.

  -Ülemus, töötajad, töökohustused. Oma asutuse ja töökollektiivi tutvustus. Töötukassa.

  4. Eluase ja kodu

  - Hooldustööd, majapidamine, elamistingimused.

  5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

  -Pere elu kodus, tööl ja koolis (lasteaias)

  -Igapäevaelu, kodu ja kodukoha kirjeldamine

  -Minu päev, külalised

  6. Toitlustamine

  -Söögikoha menüü, köögi(tüübi) jms eripära, roogade valmistusviis.

  -Jookide ning roogade valik, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve sisu.

  -Tellimus, üritused, menüü, erisoovide jms.

  7. Tervis, enesetunne ja tervishoid

  -Patsient, tervishoiutöötaja, raviteenused ja ravimid.

  -Isiklik hügieen.

  -Maksmistingimused ja kindlustuskatte, ravimid, info sildid, teated.

  8. Vaba aeg ja ajaviide

  -Vaba aja sisustamine (ja võimalused), tervislikud harrastused. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused, kultuuri- ja spordiüritused, harrastused, huvid ja meelelahutus ametlikud vastuvõtud ja külaskäik, meedia.

  -Infootsingud, veebisuhtlus, kultuurihuvid, juhendid, kavalehed, üritused.

  9. Transport ja reisimine, vaatamisväärsused

  Transpordi ja reisimisega seotud valdkonnad, reisi- ja veoteenused. Info ja soovitused reiside ja matkade kohta.

  Sõidupiletid, teenuse broneerimine, tee juhatamine. Reisielamus või reisikirjad.

  Liiklus, töö- ja turismireisid.

  Juhised, info

  10. Keskkond, kohad, loodus, ilm

  -Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine.

  -Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm, ilmateade, info piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, keskkonnakaitse, ilmaolud.

  11. Kultuur ja keeled

  -Teave kultuurisündmuste, esinejate jms kohta.

  -Aeg, koht, pileti hind, esinejad,erinevad kultuurid ja keeled.

  12. Olmeteenused ja kaubandus, teenindus

  -Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, poed, kaubanduskeskused side- ja infoteenused.

  -Reklaam

  -Side- ja infoteenused, soodustused, asututuse lahtioleku ajad jms. Maksmisviis ja maksetingimused.

  -Kaup, teenus, klient, klienditeenindaja

  13. Inimene, suhted ühiskonnas

  -Sõber või sõpruskond, rühmitus, organisatsioon.

  -Meeldejäävad sündmused.


  7. Õppekeskkonna kirjeldus

  Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

  Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


  8. Õppematerjalide loend

  Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn 2012. Eesti keele õppekomplekt B1, B2 + kuulamistekstid. http://portaal.eki.ee/keskkond.

  Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti Keele Õpik.

  Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus (2014 ).

  EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

  Hausenberg, Anu-Reet, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK.

  Bašurov, Vladimir (2008). Eesti-vene ja vene-eesti väike vormiõpetussõnastik (VVÕS) vanemale astmele ja täiskasvanule. Tallinn.

  Saarso, Kristi (2000). Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA Kirjastus.

  Pool, Raili (2006). Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: TÜ Kirjastus.

  Kerge, Krista (2006). Ametlik viisakus ja kultuur. – Õiguskeel 2, 3–8

  Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:

  http://www. Keeleklikk.ee

  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

  Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.


  9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

  Hindamisel lähtume B1-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.

  Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

  Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

  Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

  Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.


  10. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

  1. Jelena Ohakas: kõrgharidus.

  Lõpetas: Tartu Riiklik Ülikool (1981).

  Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

  Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (1995).

  Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja.

  2. Kersti Kuslap: kõrgharidus.

  Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002).

  Eriala: Eesti keel teise keelena.

  3. Karin Sokolova: kõrgharidus.

  Lõpetas: Narva Kõrgkool (1998).

  Eriala: Eesti keele õpetaja.

  Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (2001).

  Eriala: Eesti keele õpetaja.

  Kõik õpetajad on pika tööstaažiga (15-27.a ) täiskasvanute koolitajad, valdavad tänapäevast õppemetoodikat.


  Õppekava kinnitamise aeg: 20.05.2016  Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

  – individuaalõpe 95 ak.t.: 25,94/1 ak.t +35 õpik/töövihik - 2499,30 EUR

  – paarisõpe (2 inimest)110 ak.t.: 22,40 +35 õpik/töövihik - 2499 EUR

  – grupp (3-12 in) 150 ak.t :15,60 + 35 õpik/töövihik - 2375 EUR


  Kursuse nimetus
  Maksumus(koos KM)
  Kursuse ak.t ja iseseisvatööd
  Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
  Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav individuaalõppe kursus
  1366.20-EUR
  66/46 ak.t 24.01.2022 31.03.2022 Sillamäe, Tškalovi 1a / Interneti vahendusel (Skype rakendus)
  Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav individuaalõppe kursus
  2411EUR
  80/40 ak.t 24.01.2022 30.04.2022 Kohtla-Järve, Kalevi 19
  Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  EUR
  ak.t Jõhvi, Narva mnt.40 / Interneti vahendusel (Skype rakendus)

   

Курсы эстонского языка

Курс
эстонского языка

Курс
эстонского языка А2

Курс
эстонского языка В1

Курс
эстонского языка В2

Индивидуальные курсы
эстонского языка А2

Уровневые эксзамены
по эстонскому языку