Inglise keele Individuaalne kursusToimumiskoht: Sillamäe, Tškalovi 1a

Maksumus:2411.00

Period:21.02.2022-1.07.2022

Kursuse ak.t. ja iseseisvatööd: 80 ak.t. ja 40 ak.t.


Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

– individuaalõpe 80 ak.t.: 29,70/1 ak.t +35 õpik/töövihik - 2411 EUR

– paarisõpe (2 inimest)110 ak.t.: 22,40 +35 õpik/töövihik - 2499 EUR

– grupp (3-12 in) 150 ak.t :15,60 + 35 õpik/töövihik - 2375 EURAINEKAVA

1. MINA JA TEISED

Iseloom, välimus,enesetunne ja tervis.

2. PEREKOND JA KODU

Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; agapäevased kodused tööd ja tegemised.

3. SÕBRAD

Suhted sõpradega ja lähikondsega, ühised tegevused.

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI

Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, eesti loodus, ilm.

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED

Haridus ja töö. Kodused toimingud,söögikorrad,hügieeniharjumused,turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine;poes käik.

6. HARRASTUSED JA KULTUUR

Inglise keelt kõnelevate riikide sümboolika,tähtpäevad ja kombed,mõned tuntumad sündmused, saavutused.

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid.. Õppetöö toimub vene ja inglise keele baasil. Sihtrühm: täiskasvanud.
Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile. Õpingute alustamise tingimused Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


Eesmärk

Inglise kõnekeele omandamine sellisel tasemel, mis lubab hakkama saada igapäevastes olukordades.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija

• mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhi sisu

• oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires

• mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju

• mõistab lihtsamat infot teleuudistes

• oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitusi viivad läbi inglise filoloogi või inglise keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega koolitajad

,

 

Индивидуальное обучение английскому языку

Начальный курс
английского языка А1

Начальный курс
английского языка А2

Продвинутый курс
английского языка В2