Ehitusviimistlus

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Ehitusviimistlus

Maksumus sisaldab KM::

2400€

Õppekeel:

eesti

Aadress:

Jõhvi, Narva mnt 40

Maht:

320 ak tundi

Periood


Õppekava rühm — arhitektuur ja ehitus, ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekeel — eesti keel

Koolituse vorm — kontaktõpe - loengud, iseseisev töö ja juhendatav praktika

Õppekeskkond —Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse õppeklassis. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele.

Praktiline osa toimub ehitusviimistluse läbiviimise ruumides, kus on võimalik õppida praktilisi töövõtteid, kasutades professionaalseid tööriistu ja kinnistada teoreetiliselt omandatud teadmisi, töövõtteid ja oskusi.

Kõik osalejad saavad koolitusmaterjalid, õppematerjal on kaasaegne, kohandatud vastavalt koolitusgrupi tasemele ja täiskasvanuõppe spetsiifikale ning antud õppekava eesmärkidele ja ülesannetele. Iga osaleja saab individuaalse koolitusmapi, mis jääb talle ka koolituse lõppedes.

Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (kuni 5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Koolituse eesmärgid:

valmistada ette töötaja iseseisvaks ehitusviimistlusega seotud tööülesannete täitmiseks erinevatel ehitusobjektidel.

Koolituse sisu ja saavutatavad koolituse tulemused

1. Ehitusviimistleja eriala sissejuhatus

2. Tööõiguse alused

3. Ohutustehnika ja esmaabi

4. Ehitusjoonestamine

5. Materjaliõpetus

6. Ehituses kasutatavad seadmed, kaasaegsed mõõte- ja elektrilised tööriistad

7. Krohvimistööd

8. Maalritööd

9. Plaatimistööd

10. Põrandate paigaldamine

11. Dekoratiivne viimistlus

12. Praktika

13. Lõpueksam

- teooriatest

- praktiline ülesanne

Saavutatavad õpiväljundid

Peale koolitust peab koolituse lõpetanu teadma ja oskama

- tunnustatud ja häid ehitustavasid

- ohutustehnikat ehitustöödel

- ehitustööde ohutusnõudeid

- peamiseid ohuallikad ehitusplatsidel, neid tuvastada, ära tunda ja vältida või kõrvaldada

- kasutada pääste- või kaitsevahendeid

- tegevusi õnnetusjuhtumi korral

- korraldada oma tööd nõuetekohaselt ja ohutult

- ehituse aluspõhimõtted, sealhulgas ehitustööde korraldamist, ehituse üldiseid kontseptsioone ja mõisteid, ehituskonstruktsioonide etappe, tüüphooneid

- põhilisi ehitusmaterjale ja nende omadusi

- põhilisi ehituseviimistluses kasutatavaid tööriistu ja seadmeid

Koolituse lõpetanu oskab

- arvestada materjalikulu ja tööaega

- lugeda ehitusjooniseid

- koostada lihtsamaid ehituskavandeid/eskiise

- ette valmistada viimistlustöödeks vajalikku pinda

- teha alljärgnevaid viimistlustöid:

- 1) teostada krohvimistöid;

2) teostada pindade plaatimistöid;

3) värvida lagesid ja seinu, kasutades kaasaegseid värvimismaterjale ning õigeid tööriistu ja -võtteid;

4) katta seinu ja lagesid erinevat tüüpi viimistlusmaterjalidega (tapeet jm);

5) oskama paigaldada erinevaid põrandakatteid

- järgida ehitusjäätmete kõrvaldamise reegleid

- osutada esmaabi

- kasutada tulekustutusvahendeid

Koolituse sihtgrupp

Koolitus on suunatud täiskasvanud õppijatele, kes omavad vähemalt põhiharidust ja soovivad omandada ehitusviimistleja eriala. Eelnev õpi- või töökogemus pole nõutav. Õppida soovija peab omama loogilist mõtlemist, vastutustunnet, head nägemist, head füüsilist vormi.

Koolituse maht

320 akadeemilist tundi, mis sisaldab:

- 92 akadeemilist tundi – teoreetiline õpe

- 140 akadeemilist tundi – juhendatud praktika

- 8 akadeemilist tundi – lõpueksam

- 80 akadeemilist tundi – iseseisev õpe

Kursuse lõpetamise tingimused

Läbida täies mahus teoreetiline õpe ja praktika ning sooritada eksam (testi vormis, eksam loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on vähemalt 70% ja täidetud on praktiline ülesanne).

Lõppdokument

- Koolituse lõpetamisel väljastatakse osalejale kursuse lõputunnistus koos hinnetelehega. —

Lektori kvalifikatsioon

- Erialane haridus koolituskava valdkonna erialal (kvalifikatsiooni tõendatakse haridust tõendava tunnistuse esitamisega)

in-content-->